Муҳокама учун мавзу | 08.09.2013 12:01     24254 марта ўқилди


Мақолани босиб чиқариш ва юклаб олиш

Хурматли ва кадрли Исмат ака! Хурматли Дунёнинг узбеклари!

Ушбу бетакрор маколани кайта нашр килиб жуда тугри килдингиз Исмат ака!

Мен бу холатдан битта нарсани англадим, сиз ухлаб ётган узбек халкини уйготишни, узини узи таниб олишини хар качонгидан хам купрок истаб турибсиз!

Аммо миллион афсуслар булгайким, жуда купчилик юртдошларимиз, Ватандошларимиз, жигарбандларимиз ГУРАДАН ХОЛВА БИТИШИНИ ОРЗУ КИЛИШМОКДА. ХАК БЕРИЛМАЙДИ-ОЛИНАДИ!!!

МЕН ХАЛКИМИЗ ТУПОЛОН КИЛСИН, БОШ КУТАРИБ КУЧАГА ЧИКСИН ДЕГАН ФИКРЛАРДАН ЖУДА ЙИРОКМАН, АММО ХАР КАДАМДА, ХАР КУНИ, ХАР СОАТ, ХАР ДАКИКАДА КУРИБ, БИЛИБ, ГУВОХИ БУЛИБ ТУРГАН НОХАКЛИКЛАРГА КУЗ ЮМИШ БИЛАН ЖАВОБ БЕРМОКДАМИЗ ВА АЛБАТТА БУНДАН МАСЪУЛИЯТСИЗ МУЛОЗИМЛАР  ЖУДА УНУМЛИ ФОЙДАЛАНМОКДА!

Хурматли Исмат ака!

Сизнинг ушбу маколангиз хакикий тарихий асар, 22 йиллик мустакиллигимизнинг асл башарасини тула-тукис, кандай булса шундайлигича очиб берган.

Бундан ортик бахо бериб булмайди, когозга уралган жойлари хам ялангоч холда очилиб сочилиб колган.

Орияти йук кимсадан хар нарса кутса булади дейишган, машойихлар!

Ушбу масала билан МХХ жиддий шугулланмаса, Президентимиз бугунги ахволимизга хушёр куз билан карамаса, УЗБЕК ХАЛКИ УЧУН ОХИР ЗАМОН КЕЛГАНИ ШУНИНГ УЗИ БУЛАДИ!!!

Бизнинг куч ишлатар тизимларимиз хисобланмиш ИИВ, ПРОКУРАТУРА ва ОЛИЙ СУД рахбарияти бугунги кунда халкимиз учун мутлак бегона, худди боскинчилардек ва ундан хам беш баттаррок холатда узларини тутишмокда.

Ушбу маколани ёзишга жазм килганимнинг асосий сабаби хам шудир!

Маколангизни бир неча бор кайта-кайта укидим, биринчи маротабалар юрагим дош бермай жойимдан туриб кетиб, бир айланиб келиб кайта укидим, куз ёшларимни тухтата олмадим!!!

Тушунган одам учун накадар дахшатли, аянчли ва суз топиш ута мушкул булган холатни хис килдим.

Нахот биз шу ахволга тушдик, охири нима булади, бизни ким химоя килади ва бу шармандачиликдан куткаради?

Бугунги кунда Учлар иттифокидан нажот кутиш, халкнинг бугунги ахволини шулар иштирокида унгланишига умид килиш, бориб турган ахмокликнинг узгинаси булади!

Хурматли Исмат ака!

Мен Сиз оркали, “Дунё Узбеклари” ва бутун оммавий ахборот воситалари оркали Олий Суд Раиси Буритош Мустафоевдан, ИИВ вазири Баходир Матлубовдан ва Бош Прокурор Рашитжон Кодировдан уз мансаб ваколатларини суъистемол килганликлари учун, уз хохишлари билан истеъфога чикишларини илтимос эмас, ТАЛАБ КИЛАМАН!!!

МЕН БУГУНГИ КУНДА СИЗЛАРНИНГ КИДИРУВЛАРИНГИЗДАМАН, УЗ МАНФААТЛАРИНГИЗНИ, ЧУНТАКЛАРИНГИЗНИ УЙЛАГАНЛАРИНГИЗ ОРТИДАН МЕНИ КИДИРУВГА БЕРГАНСИЗЛАР, ШУНЧА ВАКТДАН БУЁН ЁЗИБ КЕЛАЁТГАН МАКОЛАЛАРИМ ВА ТАЛАБЛАРИМГА ЖАВОБ БЕРА ОЛГАНЛАРИНГИЗ ЙУК ВА ЖАВОБ БЕРОЛМАЙСИЗЛАР!!!

ИСМАТ ХУШЕВНИНГ УШБУ МАКОЛАСИ ТУГРИДАН ТУГРИ СИЗЛАРГА ТЕГИШЛИ, ТУШУНГАН БУЛСАНГИЗЛАР! БОЯ ЁЗГАНИМДЕК ОРИЯТИ ЙУК ОДАМДАН КУРКИШ КЕРАК. БУ СИЗЛАРГА КАТТА ОГОХЛАНТИРИШ БУЛДИ. КЕЙИНГИ МАКОЛАМНИ ТУГРИДАН ТУГРИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗ ВА МХХ РАИСИ НОМИГА ЁЗАМАН!

СИЗГА КАТТА РАХМАТ ИСМАТ АКА!

УШБУ МАКОЛАНГИЗ ХАКИКИЙ. ТАРИХИЙ АСАР БУЛИБ КОЛАДИ ВА АЛБАТТА ХАЛКИМИЗ ТУГРИ ХУЛОСА ЧИКАРИБ УЗИНИ УЗИ УНГЛАШИГА УМИД КИЛАМАН.

АКС ХОЛДА ЯШАШИМИЗГА, БУ ЁРУГ ЖАХОНДА УЗБЕКМАН ДЕГАН НОМНИ КУТАРИБ ЮРИШИМИЗДАН ХЕЧ КАНДАЙ МАЪНО КОЛМАЙДИ!!!

Javob berish

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Изменить )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Изменить )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Изменить )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Изменить )

Connecting to %s